MMML Studio je projekt neprofitne organizacije UKRO zamišljen kao platforma za vizualna istraživanja, trenutno u vidu kratkih umjetničkih rezidencija ali i projekata koji doprinose unaprijeđenju kreativno-kritičkog mišljenja unutar zajednice. Udruga UKRO raspolaže prostorom privatnog studio umjetnika Maria Matokovića te samim time i resursima koji se nalaze unutar istoga.
Cilj projekta MMML Studia jest promoviranje umjetničkih vrijednosti u regiji koja ima nedostatak kulturnih i umjetničkih manifestacija. Pod time podrazumjevamo jedinstveni projekt umjetničkog rezidencijalnog programa kao platforme koja je u kontinuiranom rastu na globalnoj razini. Ugošćivanjem stranih i domaćih umjetnika želimo nadograditi postojeće kulturne aktivnosti grada i regije ali i upoznati ciljane skupine s ovakvim načinom umjetničke produkcije. Projektom će se informirati, educirati svi zainteresirani članovi lokalne zajednice, studenti, akademska zajednica te će se otvoriti nove spoznaje o kulturnim potencijalima grada i regije. Vrlo važna komponenta projekta jest razvoj i odgoj publike, samim time stvoriti kontinuitet projekta.

MMML Studio is a project of the Association for creative development Osijek conceived as a platform for visual research, currently in the form of short artistic residencies, but also projects that contribute to the promotion of creative and critical thinking within the community. The Association is working in the space of a private studio of artist Mario Matokovic, and therefore it can use the resources within it.
The aim of the MMML Studio project is to promote artistic values ​​in a region that lacks cultural and artistic manifestations. By this it means the unique project of the artist residency program as a platform that is in continuous growth globally. By hosting foreign and local artists, we want to upgrade the existing cultural activities of the city and the region, as well as familiarize the target groups with this type of artistic production. The project will inform and educate all interested members of the local community, students, academic community and it will open up new insights into the cultural potential of the city and the region. A very important component of the project is the development and upbringing of the audience, thereby creating continuity of the project.

Udruga za kreativni razvoj Osijek / UKRO _ Association for creative development Osijek
Sarajevska 72
31000 Osijek, Croatia
info@mmmlstudio.com