RES#4 IVA MUSKIC

Iva Muškić / Vinkovci, Croatia
Iva Muskic FB page

Rujan - listopad 2019. // September - October 2019

Iva Muškić rođena je u Vinkovcima 1993. godine. Maturirala je 2012. godine u Školi za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti u Osijeku. Iste godine upisuje preddiplomski studij na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, a zatim i diplomski studij. Diplomirala je 2018. godine na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, Odsjek likovne umjetnosti, mentor izv.prof.art. Mario Čaušić. Likovno se izražava u mediju grafike, crteža, digitalnih plakata i umjetničke fotografije. Izlagala je na domaćim i na nekoliko međunarodnih izložbi. Sudjelovala je na nekoliko umjetničkih radionica i kolonija u domovini i inozemstvu.

Iva Muskic was born in Vinkovci in 1993. She graduated in 2012 from the School of Textile, Design and Applied Arts in Osijek. In the same year, she enrolled in undergraduate studies at the Academy of Arts in Osijek, and then enrolled in the graduate study program at same institution. She graduated in 2018 from the Academy of Fine Arts in Osijek, Department of Fine Arts, under the mentorship of prof. art. Mario Čaušić. She expresses herself artistically through the media of graphics, drawings, digital posters, and art photography.

Radovi u nastajanju // Work in progress

Intervju vodila Jelena Cindrić

Iva, možete li nam se ukratko predstaviti i reći ponešto o svome obrazovanju, te kako ste se odlučili upisati modul grafike na diplomskom studiju Umjentičke akademije u Osijeku?
Rođena sam 1993. godine u Vinkovcima. Školu primijenjene umjetnosti i dizajna završila sam 2012.godine u Osijeku te iste godine upisujem Umjetničku Akademiju u Osijeku. Diplomirala sam u rujnu 2018. godine na odsjeku za likovnu kulturu, modul grafike pod mentorstvom izv.prf.art Maria Čaušića. Trenutno živim i radim u Vinkovcima. Modul grafike na diplomskom studiju odlučila sam upisati jer sam se prethodno na prediplomskom studiju dobro upoznala s mogućnostima koje mi ovaj medij nudi. S obzirom na to da mi je grafika pružala mogućnost eksperimentiranja, bio je to jedini logičan slijed.

Vjerujem da vam je boravak na akademiji omogućio dosta prostora za istraživanje i potragu za vlastitim stilom kojim prevladava prikazivanje apstraktnih i figurativnih motiva na monokromnim ili pak polikromnim grafičkim rješenjima, koji odišu zaigranošću i toplom atmosferom. Kako biste vi opisali svoje radove te što oni za vas predstavaljaju?
Rekla bih da nisam još u potpunosti razvila stil izražavanja, još uvijek istražujem mogućnosti, što mi sve nudi medij grafike i kako ga mogu kombinirati s drugim medijima. Ono što zasigurno mogu reći o svom radu je to da nastojim prenijeti osjećaje kojima sam okupirana dok radim, određenim životnim situacijama u kojima se nalazim, prostore u kojima boravim, zapravo svim što me okružuje. Sama izrada rada je nešto poput terapije i oslobođenja od previše misli, pa nastojim sve to prenijeti u grafiku, crtež ili neki treći medij.

Odakle crpite inspiraciju za svoje radove koji su pretežito izvedeni u velikim formatima te sačinjeni od više dijelova kao što je naprimjer vaš diplomski rad ''Neologizmi'' iz 2018. godine? Opišite nam ukratko proces nastanka vaših radova, tehnike kojima se koristite te motive koji grade vaše radove.
Inspirirana sam uglavnom okolinom, mjestom u kojem živim, i ostalim mjestima na kojima sam boravila ili boravim, ljudima koji me okružuju, pričama, događajima koji su mi važni a nekome će se možda učiniti potpuno beznačajnima. Radovi koje radim su uglavnom velikih formata jer priča koju pričam ne stane na samo jedan papir, ili ju ja ne znam ispričati kratko. Radovi koje radim uvijek nastaju uz istraživanje. Prvo eksperimentiram s materijalom, kako bih mogla vidjeti što mi sve materijal nudi i što je od toga iskoristivo za realizaciju rada. Nakon što sam istražila sve mogućnosti, za radove nastale u tehnici visokog tiska, koji su uglavnom apstraktni radim skice koje kasnije po potrebi mijenjam. Radovi nastali u dubokom tisku uglavnom su figurativni i u tom slučaju na ploči interveniram direktno bez prethodne skice ili plana što će se gdje nalaziti.

Jeste li do sada imali prilike sudjelovati na nekim izložbama, radionicama, festivalima, itd.?
Sudjelovala sam na nekim grupnim izložbama, radionicama i kolonijama u Hrvatskoj i inozemstvu navest ću neke meni posebno drage: Međunarodna grafička radionica IWAGO #6 u Osijeku, Međunarodna izložba minijatura u Zaprešiću, Radionica Mokri kolodij u MSU u Zagrebu.

Što za Vas znači poziv na rezidencijalni program u MMML studio, te činjenica da samim sudjelovanjem na četvrtom rezidencijalnom programu sudjelujete u promociji suvremenog umjentičkog stvaralaštva mladih neafirmiranih umjetnika?
Sudjelovanje na ovoj rezidenciji znači puno, kad me Mario prvi puta pitao želim li sudjelovati mislila sam da ću pomagati nekome oko realizacije rada, a ne imati priliku raditi svoj rad. Sve mi se to činilo nestvarnim, pa kad sam napokon shvatila da ću biti jedan od sudionika odlučila sam se za grafike velikih formata. Jedinstvena je to prilika.

Objasnite nam malo radove na kojima ste radili tokom boravka na rezidenciji. Jeste li radili načinom na koji ste se dosad izražavali ili ima novosti u vidu tehnike, motiva?
Ovog puta radovi su nešto drugačiji nego do sada. Radi se o reservage tehnici na velikom formatu, što do sad nisam radila. Osim velikih grafika, radila sam polaroid transfer kojim sam se bavila i prije, tako da mi to kao tehnika i nije bila novost. Samim tim što sam fotografirala grad u kojem sam odrastala koji se drastično promijenio dolazi do promjena u načinu gledanja i doživljavanja prostora pa nastojim to zabilježiti fotografijom.

Tematika radova je povezana s vašim rodnim gradom Vinkovcima. Promatrate grad koji se izmijenio i tokom vremena postao prazan i manje zelen, a vidiljiva je i svojevrsna nostalgija za onim življim, veselijim, sretnijim i zelenijim gradom. Izostaje li zato na ovim djelima boja koja je karakteristična za vaše pojedine prethodne radove?
U radovima nastalim u dubokom tisku uglavnom se ne služim bojom, a ako otiskujem u boji, cijeli otisak je jednobojan. Mislim da boja radu nije bila potrebna, kako se ovdje radi o poliperspektivnim prikazima koji su vrlo bliski dječjem crtežu oni su vedri i nostalgični, pa sam nasuprot tome htjela da ostanu u crnoj koja bi možda simbolizirala stanje u kojem danas vidim grad.

Na ovim velikim formatima, vizualizirali ste i na papir prenijeli mjesta na kojima ste rado boravili. Ta mjesta su prikazana u poliperspektivi i zapravo ih radite na način dječjeg crteža. Predstavljaju li ta mjesta samo vaše uspomene na njih ili pak određenu energiju ili emocije?
Na radovima se nalaze mjesta na kojima sam rado boravila, na kojima je boravila moja sestra i neka mjesta kojih više nema, gdje su boravili moji roditelji. Uzela sam obiteljska sjećanja i pokušala ih prikazati na jednostavan način. Elementi kojima se koristim osim što su poliperspektivni ne prikazuju u cijelosti presliku realnog prostora, niti točan raspored stvari koje se u njemu nalaze. Ono što je važno prikazati, nije nužno realna slika samog prostora, nego energija koju prostor nosi.

Moglo bi se reći da vi svojim radovima materijalizirate emocije, sjećanja, mjesta i od njih stvarate fizičke uspomene. Slažete li se s tim?
Pa moglo bi se reći, ali osim grafika tu su i fotografije koje bilježe pojedina mjesta, te će one ostati uspomena kada ta mjesta nestanu. Tako npr. početkom programa fotografirala sam mjesto gdje sam se sastajala s društvom u srednjoškolskim danima, a nakon samo tjedan dana slika sa zida je prekrečena, srušeni su kalići na kojima smo sjedili i sve je nestalo, baš sad kada sam odlučila zabilježiti ono meni važno.

Svoje radove nastale na ovom četvrtom rezidencijalnom programu predstaviti ćete široj publici, a to će ujedno biti i vaša prva samostalna izložba. Što to znači za Vas i Vaš daljnji napredak?
Kao što ste rekli bit će ovo moja prva samostalna izložba. Uzbuđena sam, i nadam se da će publika imati pozitivne reakcije, mislim da mi se ovim rezidencijalnim programom otvaraju vrata za put prema naprijed.

I za kraj, kakvi su Vam dojmovi boravka na rezidenciji?
Boravak na rezidenciji je više nego ugodno iskustvo. Ovdje se radi punom parom, razgovara, razmatra, komentira i atmosfera je topla. Radni prostor odlično je organiziran, i naučila sam puno malih šema kako si olakšati posao. Osim ovog radnog dijela, imala sam priliku upoznati Marijovu obitelj koja je bila odlično društvo, i podrška u radu. Sve u svemu divno iskustvo i hvala Mariju što misli i na nas koji smo tek zakoračili u svijet umjetnosti.

Interview by Jelena Cindrić

Iva, could you briefly introduce yourself and tell us something about your education and how you decided to enrol in the graphic art module in the graduate studies programme at the Academy of Arts in Osijek?
I was born in 1993 in Vinkovci. I graduated from the School of Applied Arts and Design in Osijek in 2012, and enrolled in the Academy of Arts in Osijek in the same year. I graduated in September 2018 from the Department of Fine Art, graphic art module, under the mentorship of associate professor of art Mario Čaušić. I currently live and work in Vinkovci. I decided to enrol in the graphic art module in the graduate studies programme because I had previously got well acquainted with the possibilities that this medium offers. Seen as how graphic art gave me the opportunity to experiment, it was the only logical course.

I am sure that your time at the Academy had presented you with enough space to explore and find your own style which is dominated by the depiction of abstract and figurative motifs on monochrome or polychrome graphical solutions that exude playfulness and warm atmosphere. How would you describe your works and what they represent for you?
I would say that I have not yet completely developed a style of expression, I am still exploring the possibilities which the medium of graphic art offers and how I can combine it with other media. The thing that I can say for sure about my work is that I try to convey emotions that occupy me while I am working, certain life situations that I find myself in, spaces that I live in, in fact, everything that surrounds me. The creation of a work itself amounts to something akin to therapy and a release from an overflow of thoughts, so I try to translate that into a graphic print, drawing, or some other medium.

From where do you draw your inspiration for your works which are predominantly executed in large formats and made up from several pieces like, for instance, your master’s thesis “Neologisms” from 2018? Briefly describe to us the process of creating your works, the techniques you use, and the motifs from which your works are built.
I am in most part inspired by my surroundings, the place where I live, and other places where I have lived, the people around me, stories, events which are of importance to me, but which might sound completely irrelevant to others. The works I have made are mostly in large formats because the story I tell does not fit on a single sheet of paper or because I don’t know how to tell it in brief. The works I make are always created alongside a research. First, I experiment with the material so as to see what that material offers me and what can be used to create the work. After I had researched all the possibilities, for works created in the technique of relief print, which are in most part abstract, I make sketches that I later change according to need. Works created in the technique of intaglio are mostly figurative and, in that case, I intervene directly on the board without a previously made sketch or a plan where something will be placed.

Have you had an opportunity to participate in some exhibitions, workshops, festivals, etc. so far?
I have participated in some group exhibitions, workshops, and colonies in Croatia and abroad, to name some of the ones I’m especially fond of: The International Workshop of Graphic Arts IWAGO #6 in Osijek, The International Exhibition of Miniatures in Zaprešić, Wet Plate Collodion Workshop at the Museum of Contemporary Art (MSU) in Zagreb.

What does the invitation to the residential program at the MMML Studio means to you, as well as the fact that by your participation in the fourth residential program you are participating in the promotion of contemporary art creation of young and unaffirmed artists?
The participation in this residency means a lot; when Mario asked me if I wanted to participate, I thought that I would be helping somebody in the creation of their work, rather than have a chance to produce my own work. All of it seemed unreal to me, so when I finally realized that I would be one of the participants, I decided on large format graphic prints. It was a unique chance.

Explain to us your works that you have worked on during your stay at the residency. Have you worked in the same way you have been expressing yourself so far, or have there been some novelties in the sense of technique, motifs?
This time the works are somewhat different than they had previously been done. It is the reservage technique in a large format that I have never done previously. In addition to large prints, I have also done polaroid transfer which I have done before, so this was not a novelty to me as a technique. My very photographing of the city that I have grown up in, which has drastically transformed, has brought a change in the way of perceiving and experiencing space, and I try to capture this through photography.

The topics of the works are connected to your hometown of Vinkovci. You are observing a city that had changed over time, becoming empty and less green, and a certain nostalgia for that livelier, more cheerful, happier, and greener city can also be observed. Is this the reason why these works lack colour, which is a characteristic of some of your previous works?
In the works made in the technique of intaglio I don’t use colour in most part, and if I make coloured prints, the whole print is monochrome. I believe that the work does not need colour, seen as how here we are dealing with poly-perspective depictions that come very close to a child’s drawing, they are cheerful and nostalgic, so I wanted to keep them black as a counterpoint to that, which would perhaps symbolize the state in which I perceive the city today.

In these large formats, you have visualized and transferred onto paper the places where you gladly lived. These places are depicted in poly-perspective and, in fact, you are doing them in the manner of a child’s drawing. Do these places represent only your memories of them, or a certain energy or emotions?
In the works are places where I gladly lived, where my sister lived, and some places that don’t exist anymore, where my parents lived. I have taken family memories and tried to present them in a simple way. The elements that I use, aside from being of poly-perspective nature, do not depict the complete duplication of the real space, not the exact position of objects which occupy it. The thing which is important to present is not necessarily the image of the space itself, but the energy that the space carries.

One could say that with your works you materialize emotions, memories, places, and create physical memories out of them. Do you agree with that?
Well, we could say so, but alongside graphic prints there are also photographs that record particular places, and they will be left as memories when those places are gone. Consequently, at the beginning of the programme I photographed the place where I used to meet my friends during my high school days, and after only a week the painting on the wall was painted over, the flowerpots where we used to sit were demolished, and everything was gone, at the very moment I decided to record that which is important to me.

You will present your works created at the fourth residential programme to the wider audience, and this will also be your first solo exhibition. What does that mean for you and for your further growth?
As you have said, this will be my first solo exhibition. I am excited, and I hope that the audience will react positively, I think that this residential programme will open the doors for me to move forward.

And at the end, what are your impressions about staying at the residency.
Staying at the residency was a more than pleasant experience. Work is done at full throttle here, we converse, reflect, comment, and the atmosphere is warm. The workspace is excellently organized, and I have learned a lot of small tricks how to make my work easier. In addition to the working part, I have also had the chance to meet Mario’s family which was an excellent company and support in my work. All in all, it was a wonderful experience, and I would like to thank Mario for thinking about us who have just taken our first steps into the world of art.

Fotogalerija sa otvorenja izložbe // Photos form exhibition opening

 

Rezidencija je financirana vlastitim sredstvima, sredstvima Grada Osijeka i Ministarstva kulture RH. // The residence is funded by private funds and with the financial support of the City of Osijek and Ministry of Culture of the Republic of Croatia.